Strona główna » Biuro Promocji i Karier » Badanie karier zawodowych absolwentów
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów »
   ▪ Samorząd terytorialny (...) - II konferencja naukowa 7.06.2019 r. »
   ▪ Mazowsza Północnego drogi (...) konferencja 24.10.2018 r. »
 
BADANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw stanowi, że: „Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i po pięciu latach od dnia ukończenia studiów”.

 

W Akademii badaniem karier zawodowych absolwentów zajmuje się Biuro Promocji i Karier.
Badanie karier zawodowych absolwentów ma na celu dostosowanie oferty edukacyjnej Akademii do potrzeb zmieniającego się rynku pracy poprzez uzupełnienie dotychczasowych programów kształcenia, a także ich rozszerzenie o nowe specjalności lub kierunki, studia podyplomowe oraz seminaria doktorskie.
Niniejsze wytyczne opisują cele, zakres i sposoby monitorowania karier zawodowych absolwentów.

Podstawowym celem badania jest poznawanie karier zawodowych absolwentów poprzez uzyskiwanie i przetwarzanie informacji dotyczących ich sytuacji zawodowej i społecznej. Badanie karier zawodowych absolwentów sprzyja nawiązywaniu i podtrzymywaniu więzi pomiędzy absolwentami i Akademią oraz wchodzi w skład działań związanych z wewnętrznym systemem zapewnienia jakości kształcenia.

Badanie obejmuje absolwentów Akademii po trzech i po pięciu latach od dnia ukończenia studiów, począwszy od roku akademickiego 2011/2012. Merytoryczny zakres badania jest określony w Ankiecie.

Podstawowy narzędziem badawczym jest anonimowa ankieta, której formularz na czas badania znajduje się na stronie www.webankieta.pl. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystanie techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Wyniki badania zostały opracowane dra Andrzeja Lasotę i przekazane Prorektorowi ds. studenckich w celu:
- dokonania ewentualnych zmian w planach studiów,

- podniesienia jakości kształcenia,

- podjęcia działań promocyjno - marketingowych.

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora - roczniki 2008 i 2010 (Raport 2014 r.)