| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
DLA CUDZOZIEMCÓW

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 12.06.2018 r. (Dz. U. 2018.1125) cudzoziemcy mogą podejmować studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub

4) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.


Podejmowanie i odbywanie przez cudzoziemców nauki w polskich szkołach wyższych - ważne informacje  >>>

Źródło: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc


Dokumenty wystawione w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP (http://bip.ms.gov.pl)


Na studia pierwszego stopnia/jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

1) posiadają wydane w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) świadectwo dojrzałości lub

b) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), lub

c) świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

d) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

2) posiadają:

a) świadectwo lub inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub

b) świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznane za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub

c) świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, oraz decyzję administracyjną, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, potwierdzającą w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, lub

d) świadectwo lub inny dokument zagraniczny uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r., oraz

3) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów.

2.  Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeżeli posiadają decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te studia oraz wykażą wymagane w uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów.

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, cudzoziemiec przedstawia decyzję nie później niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach - w terminie ustalonym przez rektora uczelni.

4.  Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

1) posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydany:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej:

– zgodnie z art. 191a ust. 3 pkt 1 albo ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym lub

– na podstawie umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 191a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, albo w drodze nostryfikacji

– za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

2) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej predyspozycje do podjęcia tych studiów.