| A A A
polski english руссҝий
Kontakty

Media o Akademii

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ 150. rocznica Spadku Meteorytu Pułtusk »
   ▪ Samorząd terytorialny w kształtowaniu...- konferencja (8.06.2018 r.) »
   ▪ Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa... konferencja (12-13.12.2017 r.) »

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym
 
STUDIA PODYPLOMOWE

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

KIERUNEK: ADMINISTRACJA


Program studiów odpowiada potrzebom administracji i oczekiwaniom pracodawców. Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów. Kierunek uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oferta jest skierowana do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.


STUDIA PODYPLOMOWE

doskonalące (2 semestry)

 

administracja bezpieczeństwa informacyjnego

 Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

 

administracja publiczna

 Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

 

e-administracja

Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

 

kontrola i audyt w administracji publicznej

 Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

 

pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi

 Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

- w administracji publicznej

- w administracji gospodarczej

- w firmach prywatnych


studia podatkowe

 Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

 

Ukończenie studiów podyplomowych na Wydziale Administracji odbywa się w formie egzaminu końcowego

sprawdzającego nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Egzamin końcowy jest egzaminem

ustnym. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

zgodne z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.