Strona główna » O Akademii Humanistycznej » Pierwszy Rektor Akademii Humanistycznej
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
PIERWSZY REKTOR AKADEMII HUMANISTYCZNEJ

    Profesor Andrzej Bartnicki (1933-2004), pierwszy Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej, inspirator idei rozwoju pułtuskiego środowiska naukowego tak, by możliwe stało się przekształcenie Uczelni w niepaństwowy uniwersytet na Północnym Mazowszu. Profesor Bartnicki, po ukończeniu w 1957 r. studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim, został nauczycielem akademickim w Instytucie Historycznym UW. Jego rozwój naukowy znaczyły kolejne etapy awansu akademickiego: w 1966 r. - doktorat, w roku 1973 - habilitacja, w 1977 r. - profesor nadzwyczajny, 1981 r. - profesor zwyczajny.
   Zainteresowania badawcze Profesora Bartnickiego obejmowały historię dyplomacji w XIX i XX w., historię polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, problematykę konfliktów kolonialnych w XIX i XX w., dzieje pozaeuropejskie. Kwerendy w archi­wach Austrii, Czechosłowacji, Wielkiej Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec, Stanów Zjednoczonych zaowocowały znaczącymi publikacjami. Są to m.in.: Historia Etiopii, Walka o Morze Czerwone, Konflikty kolonialne. Był inspiratorem i współredaktorem naukowym pięciotomowej Historii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Współredagował także Zarys historii Afryki i Azji. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych.


   Profesora cechowała pasja organizacyjna w zakresie badań naukowych i dydaktyki uniwersyteckiej. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, założycielem i pierwszym dyrektorem (1975-1979) Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorem „American Studies" oraz zastępcą redaktora "Przeglądu Humanistycznego". W macierzystym Instytucie Historycznym UW wykształcił liczne grono magistrów, wychował wielu doktorów.

   Był cenionym visiting profesorem University of Illinois, State University of New York, Indiana University, University of Notre Dame. Za zasługi dla nauki uhonorowany został Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą.

   Wyższej Szkole Humanistycznej, noszącej od 22 marca 2002 roku imię Aleksandra Gieysztora, poświęcił ostatnie dziesięć lat życia. Zawsze powtarzał, że trzeba wszystkim młodym ludziom stworzyć wszelkie warunki, aby mogli zdobywać wiedzę, bo są przyszłością naszego narodu. Jednocześnie dbał o to, by Uczelnia stała się integralną częścią Pułtuska i regionu, a jej studenci wrośli głęboko w kulturę i bogatą historię tego niezwykłego miejsca. Otrzymał honorowe obywatelstwo Miasta Pułtuska. Patronował także tworzeniu środowiska akademickiego w Ciechanowie. Za zasługi w organizacji poszukiwań grobu Mikołaja Kopernika otrzymał honorowe obywatelstwo Miasta Fromborka.

  20 czerwca 2004 r. Senat uczelni nadał Bibliotece Głównej WSH imię Andrzeja Bartnickiego. 1 października 2006 r. spełniło się marzenie Pierwszego Rektora - decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia pułtuska otrzymała prawo do nazwy Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.