Strona główna » Sprawy studenckie » --Wychowanie fizyczne
| A A A
polski english руссҝий
--Regulamin Studiów
--Regulamin Opłat
--Organizacja roku akademickiego
-- Organizacje studenckie
-- Kodeks Etyki Studentów AH
--Wychowanie fizyczne
-- Zajęcia z technologii informacyjnej
 
--WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studenci mogą realizować zajęcia z wychowania fizycznego w UKS Semiramida oraz w Centrum Sportowym (zakładka Harmonogram).


Kierownik SWF:

mgr Cezary Rzepnicki
Nr tel.: 509-276-344


Bądź na bieżąco z wydarzeniami w UKS Semiramida oraz w Centrum Sportowym!


ZASADY ORGANIZACYJNE ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

  1. Zajęcia z wychowania fizycznego (wf) są realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia przez Studium Wychowania Fizycznego (SWF).
  2. Za organizację zajęć z wf oraz przygotowanie sylabusa przedmiotu odpowiada kierownik SWF.
  3. Studenci realizujący zajęcia z wf są zobowiązani do uzgodnienia z kierownikiem SWF formy i trybu odbywania zajęć.
  4. Zajęcia z wf dla studentów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są realizowane w jednym semestrze w wymiarze 30 godzin kontaktowych.
  5. Zajęcia z wf dla studentów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są realizowane w jednym semestrze w wymiarze 30 godzin niekontaktowych.
  6. Student posiadający zwolnienie lekarskie lub orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności może być zwolniony z zajęć z wf. Podanie o zwolnienie z zajęć z wf wraz z AKTUALNYM zaświadczeniem/orzeczeniem należy złożyć do kierownika SWF w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć z wf.
  7. Student będący czynnym zawodnikiem może być zwolniony z zajęć z wf. Udokumentowane podanie o zwolnienie z zajęć z wf należy złożyć do kierownika SWF w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć z wf.
  8. W Akademii za zajęcia z wf przyznaje się po 1 punkcie ECTS na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
  9. Zaliczenia zajęć z wf dokonuje kierownik SWF.

Zaliczenie wf na postawie uczestnictwa w zajęciach jakie oferuje C.S Semiramida (www.centrum-sportowe.com) jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

Zaliczenia wf na postawie godzin zrealizowanych w innej placówce stricte sportowej! jest możliwe po wcześniejszej pozytywnej zgodzie Kierownika Studium Wychowania Fizycznego. Udział w takich zajęciach wymaga  późniejszego potwierdzenia przez prowadzącego podpisem i pieczątką organizacji. Prowadzący zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia danych zajęć sportowych. Student musi złożyć u Kierownika SWF harmonogram realizacji planu treningowego z wyszczególnieniem liczby godzin zaliczających wf (konspekt zajęć).

Po zakończeniu semestru należy dostarczyć do Kierownika Studium Wychowania Fizycznego zaświadczenie o zrealizowaniu zajęć w określonej ilości, potwierdzone przez prowadzącego zajęcia.
Niedotrzymanie ww. terminów oraz warunków spowoduje niezaliczenie w danym semestrze zajęć z wychowania fizyczego.

Wzór podania

Wzór zaświadczenia