| A A A
polski english руссҝий
Regulamin
Kredyty studenckie
Stypendia ministra
Stypendia dla cudzoziemców
 
REGULAMIN

Zarządzenie Rektora nr 13/2018 - zmiany w Regulaminie - pobierz


Regulamin pomocy materialnej 2017/2018

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora nr 18/2017
z
dnia 26 września 2017 r.

 Regulamin
ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, zwany dalej Regulaminem, dla studentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, zwanej dalej Akademią, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii.
 2. Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów są:
  1) stypendium socjalne;

  2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

  3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;

  4) zapomoga.

§ 2.

 1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 są przyznawane z funduszu pomocy materialnej dla studentów.
 2. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów mogą być przyznawane pod warunkiem, że znajdą pokrycie w środkach funduszu, o którym mowa w ust. 1.
 3. Wypłacanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów może być zawieszone w przypadku braku pokrycia w środkach funduszu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.

 1. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego dokonuje podziału środków funduszu pomocy materialnej dla studentów na poszczególne semestry i rodzaje świadczeń.
 2. Na stypendia rektora dla najlepszych studentów przeznacza się nie więcej niż 60 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne, oraz zapomogi.

 § 4. 

 1. Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.
 2. Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 3. Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
 4. Cudzoziemcy mają prawo do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.).
 5. Studenci legitymujący się ważną Kartą Polaka i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich są uprawnieni do ubiegania się o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów z obywatelstwem polskim.
 6. Studenci legitymujący się ważną Kartą Polaka, ale studiujący na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich, np. jako stypendyści Strony polskiej, nie mogą ubiegać się o stypendia wypłacane przez Akademię z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

§ 5.

 1. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 1 ust. 2, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie § 12 ust. 2.
 2. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 nie mogą być przyznawane ani wypłacane studentowi:
  1) zawieszonemu w prawach studenta;

  2) ukaranemu prawomocnie karą dyscyplinarną;

  3) zawieszonemu w prawach do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

 § 6.

 1. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 nie może być przyznane studentowi, który przebywa na urlopie dziekańskim.
 2. Wypłata stypendium przyznanego studentowi przed rozpoczęciem urlopu dziekańskiego ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu.

§ 7.

 1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-2 i 4 przyznaje dziekan, a stypendia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 przyznaje rektor.
 2. Na wniosek uczelnianego organu samorządu studenckiego dziekan lub rektor przekazują uprawnienia w zakresie przyznawania właściwych im świadczeń pomocy materialnej powołanym przez siebie komisjom stypendialnym.
 3. W przypadku przekazania uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej właściwym komisjom stypendialnym, świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-2 i 4 będą przyznawane przez wydziałowe komisje stypendialne, a świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 przez uczelnianą komisję stypendialną.
 4. W przypadku przekazania uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej właściwym komisjom stypendialnym, studenci będą stanowili większość składu tych komisji.
 5. W przypadku nie zgłoszenia wniosku w sprawie przekazania uprawnień w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej przez uczelniany organ samorządu studenckiego, świadczenia będą przyznawane jak w ust. 1.
 6. Decyzje w sprawach pomocy materialnej dla studentów są podawane do wiadomości studentów w formie ogłoszeń zamieszczanych na wydziałowych tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Akademii. Decyzja o przyznaniu pomocy materialnej jest doręczana studentowi za potwierdzeniem odbioru w dziekanacie lub za pośrednictwem poczty.
 7. Od decyzji dziekana/wydziałowej komisji stypendialnej dotyczących świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-2 i 4 przysługuje odwołanie odpowiednio: do rektora/odwoławczej komisji stypendialnej. Od decyzji rektora/uczelnianej komisji stypendialnej dotyczącej świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, przysługuje odpowiednio: złożenie odwołania do odwoławczej komisji stypendialnej lub: wniosku do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 8. Odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 9. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 8.

 1. Nadzór nad przyznawaniem oraz wypłacaniem świadczeń pomocy materialnej sprawuje rektor.
 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1 rektor może uchylić decyzję dziekana niezgodną z przepisami prawa lub Regulaminem.
 3. Świadczenia otrzymane na podstawie decyzji, która została uchylona podlegają zwrotowi stosownie do postanowień Kodeksu cywilnego.

§ 9.

 1. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w § 1 ust. 2 są przyznawane na wniosek studenta.
 2. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki do Regulaminu:
  1) Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - Załącznik nr 1;
   

  2) Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - Załącznik   nr 2;
  3) Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - Załącznik nr 3;

  4) Wniosek o przyznanie zapomogi - Załącznik nr 4.

  5) Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim dotyczące poświadczenia niezmienionego stanu faktycznego sytuacji materialnej po semestrze zimowym - Załącznik nr 5.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 student składa w dziekanacie wydziału. 
 4. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów dziekanat wzywa studenta do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

§ 10.

 1. Studenci cudzoziemcy, o których mowa w § 4. ust. 5 składają takie same dokumenty jak studenci polscy - w języku wystawienia oryginałów oraz w tłumaczeniu na język polski, tj.
  1) wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – w przypadku niepełnosprawności;
  2)  wniosek o stypendium socjalne;
  3)  oświadczenie o dochodach rodziny (zawarte we wniosku). W oświadczeniu o dochodach należy wpisać dochody wszystkich pełnoletnich członków rodziny ze wszystkich źródeł przychodów za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki oraz dołączyć zaświadczenia, w tym: dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, w tym dochody z działalności; dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej podając rzeczywistą roczną kwotę osiągniętego dochodu netto z tego źródła; inne dochody, tj. alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, pracy poza granicami RP; oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
  4)  zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo między 18 a 26 rokiem życia;
  5) zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez studenta lub członka rodziny wraz z informacją z odpowiedniego urzędu o zasadach wyliczania dochodu z gospodarstwa;
  6)  wyrok w sprawie o rozwód w przypadku rozwodu studenta lub rodziców studenta;
  7)  skrócony odpis aktu zgonu w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców;
  8)  odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli ojciec studenta jest nieznany.
   
 2. W oświadczeniu o dochodach należy uwzględnić zmiany dochodów, jakie nastąpiły w rodzinie w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki oraz po tym roku, tj. uwzględnić dochody uzyskane oraz dochody utracone. 
 3. W przypadku gdy student – cudzoziemiec w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski składa również zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego. 
 4. W przypadku gdy student lub rodzice studenta nie rozliczali się w urzędzie odpowiadającym polskiemu urzędowi skarbowemu składają oświadczenia o nie składaniu deklaracji podatkowej oraz zaświadczenia o dochodach od pracodawców lub świadczeniodawców.

§ 11.

 1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 są przyznawane na semestr.
 2. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 są wypłacane co miesiąc, w terminie  do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wypłacane jest stypendium.
 3. Wypłata przyznanych świadczeń następuje w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez studenta lub w kasie Kwestury.
 4. Na wniosek studenta świadczenie może zostać przekazane na poczet jego opłat za studia.

§ 12.

 1. Student kształcący się na kilku kierunkach studiów równocześnie może otrzymywać świadczenie danego rodzaju wyłącznie na jednym kierunku studiów, według własnego wyboru. Natomiast poszczególne rodzaje świadczeń pomocy materialnej student może otrzymywać łącznie, o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń.
 2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku, świadczenia pomocy materialnej nie przysługują, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
 3. Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2, mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

 § 13.

 1. Wysokość stypendiów przyznawanych z funduszu pomocy materialnej dla studentów ustala rektor.
 2. Wysokość poszczególnych stypendiów ustalana jest na każdy semestr.
 3. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być większa niż 90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
 4. W semestrze letnim rektor ustala wysokość stypendiów po otrzymaniu decyzji o wysokości dotacji przyznanej Akademii na pomoc materialną dla studentów oraz po uzgodnieniu podziału środków funduszu pomocy materialnej dla studentów z uczelnianym organem samorządu studenckiego.
 5. Do czasu ustalenia wysokości poszczególnych stypendiów na semestr letni wszystkie stypendia wypłacane są w wysokości kwot ustalonych w semestrze zimowym. Wyrównania, potrącenia i zwroty dokonywane są po podjęciu ustaleń, o których mowa w ust. 4, jednak nie później niż do końca czerwca.

Rozdział 2
Stypendium socjalne

§ 14.

 1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Wnioski o stypendium socjalne składa się w dziekanacie właściwego wydziału w terminie do 31 października i do 1 marca.

§ 15.

 1. Przyznanie stypendium socjalnego uzależnione jest od przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym student ubiega się o stypendium, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w § 19.
 2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
  1) studenta;
  2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 3. Przez dziecko rozumie się dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub znajdujące się pod opieką prawną.
 4. Ustalając dochód uprawniający studenta do ubiegania się o stypendium socjalne nie uwzględnia się członków rodziny studenta przebywających w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach wojskowych lub innych szkołach, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

§ 16.

 1. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez osoby, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt. 3):
  1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
     a) ukończył 26. rok życia;

     b) pozostaje w związku małżeńskim,

     c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 2;

     d) osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, lub

  2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

     a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

     b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

     c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

     d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

§ 17.

 1. Przez dochód rozumie się:
  1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

  2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku;

  3) dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  a) renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;

  b) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
     
  c) świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;
   
  d) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

  e) świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;

  f) emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tej wojnie;

  g) renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy;

  h) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;

  i) środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc;

  j) należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.);

  k) należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych;

  l) należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód;

  m) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne;

  n) alimenty na rzecz dzieci;

  o) stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882 t.j. z późn. zm.), stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176 t.j.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego Regulaminu;

  p) kwoty diet nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich;

  q) należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób;

  r) dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 t.j. z późn. zm.);

  s) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych;

  t) ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe";

  u) ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006;

  v) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora;

  w) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;

  x) dochody uzyskane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;

  y)  renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

  z) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;

  aa) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;

  ab) kwoty otrzymane na podstawie art. 27 f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

  ac) świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

  ad) świadczenia rodzicielskie;

  ae) zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym Rolników;

  af) stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.
 2. Do dochodu rodziny nie wlicza się:
  1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanych na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

  a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

  b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

  c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych,

  3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

  4) świadczeń, o których mowa w art. 173a, i 199a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

  5) stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.
 3. Od dochodu, o którym mowa w ust. 1 odlicza się kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

§ 18.

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 4 i § 19 dochód będący podstawą przyznania stypendium socjalnego ustala się na podstawie informacji o osobach wymienionych w § 15 ust. 2 oraz o wysokości dochodu osiągniętego przez te osoby w poprzednim roku kalendarzowym.
 2. W celu udokumentowania informacji o osobach, o których mowa w § 15 ust. 2 należy dołączyć do wniosku: 
  1) odnośnie do osób pełnoletnich - zaświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1, a w przypadku pełnoletniego dziecka także zaświadczenia o studiach lub orzeczenia o niepełnosprawności;
   
  2) odnośnie do osób niepełnoletnich - zaświadczenia ze szkoły lub odpis aktu urodzenia, odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie, zaświadczenia sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka albo odpis orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.
 3. W przypadku, gdy jeden z rodziców lub opiekunów studenta nie żyje, do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu zgonu. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli student jest samodzielny finansowo.
 4. Dochody osób wymienionych w § 15 ust. 2 dokumentuje się poprzez dołączenie do wniosku: 
  1) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach ogólnych za poprzedni roku kalendarzowy - odnośnie do każdej pełnoletniej osoby;

  2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentującego wysokość innych dochodów wymienionych w § 17, w tym zwłaszcza:

  a) w przypadku osiągania dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenia z urzędu skarbowego, zawierającego informacje o:

  - formie opłacanego podatku,

  - wysokości przychodu,

  - stawce podatku,

  - wysokości opłaconego podatku;

  b) dokumentów potwierdzających wysokość świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub urząd pracy;

  c) odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty, odpisu protokołu sądowego zawierającego treść ugody sądowej, przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów;

  d) oświadczeń członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym nie podlegających opodatkowaniu.
 5. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta w poprzednim roku kalendarzowym oraz wysokości przeciętnego rocznego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; (Dz. U. z 2016 poz. 617, z późn. zm.) liczba hektarów przeliczeniowych powinna być poświadczona przez urząd gminy.
 6. Przy ustalaniu dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego wlicza się do powierzchni gospodarstwa rolnego także obszary rolne przekazane w dzierżawę z wyjątkiem:
  1) gruntów przekazanych w dzierżawię na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

  2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

  3) gruntów przekazanych w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancyjnej Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 7. Dochód dzierżawcy z gospodarstwa rolnego ustala się zgodnie z ust. 6, z tym że dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego przekazanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 6 pkt 1-3 oraz dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych pomniejsza się o czynsz zapłacony przez dzierżawcę z tytułu dzierżawy.
 8. Okoliczności wymienione w ust. 6-7 mające znaczenie dla ustalenia wysokości dochodu powinny być udokumentowane poprzez dołączenie do wniosku kopii umowy dzierżawy lub umowy o wniesienie gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
 9. W przypadku, gdy jedna z osób wymienionych w § 15 ust. 2 osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ich przeliczenia na złote polskie dokonuje się na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. 
 10. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub załączona do wniosku dokumentacja budzi wątpliwości co do okoliczności mających znaczenie dla ustalenia uprawnień studenta do otrzymania stypendium socjalnego lub jego wysokości, dziekan wzywa studenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, pod rygorem odmowy przyznania stypendium. 
 11. W uzasadnionych przypadkach dziekan albo wydziałowa komisja stypendialna mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa w § 14 ust. 1.
 12. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 11, dziekan albo komisje stypendialne, mogą wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

§ 19.

 1. W razie utraty dochodu osiąganego w poprzednim roku kalendarzowym przez jedną z osób wymienionych w § 15 ust. 2, dochód będący podstawą ustalenia prawa do otrzymywania stypendium socjalnego pomniejsza się o dochód utracony.
 2. W rozumieniu Regulaminu utrata dochodu jest spowodowana:
  1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

  2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

  3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
   
  4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;

  5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016, poz. 1829, z późn. zm.);

  6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

  7) utratą zasądzonych alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

  8) utratą świadczenia rodzicielskiego;

  9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

  10)  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Utrata dochodu powinna być poświadczona dokumentem potwierdzającym datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
 4. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, jego miesięczny dochód ustala się na podstawie miesięcznego dochodu z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu składania wniosku, z tym, że jego uzyskanie może być spowodowane wyłącznie przyczynami wymienionymi w ust. 5.
 5. W rozumieniu Regulaminu uzyskanie dochodu jest spowodowane:
  1) zakończeniem urlopu wychowawczego;

  2) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

  3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

  4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;

  5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.);

  6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

  7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;

  8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

  9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 do wniosku należy dołączyć dokument lub oświadczenie potwierdzające uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu w pierwszym pełnym miesiącu po jego uzyskaniu. Dochód uzyskany za granicą przelicza się na złote polskie na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskano dochód.
 7. Przepisów Regulaminu o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.
 8. W przypadku śmierci jednej z osób wymienionych w § 15 ust. 2, zmarły nie jest wliczany do rodziny studenta, a osiągnięte przez niego w poprzednim roku kalendarzowym dochody nie są brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu, o którym mowa w przepisach poprzedzających.
 9. W przypadku powiększenia się rodziny studenta, na przykład o małżonka lub dziecko, osoby te wliczane są do członków rodziny studenta, a ich dochody bierze się pod uwagę przy obliczaniu dochodu, o którym mowa w przepisach poprzedzających.

§ 20.

 1. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1518 , z późń. zm.).

§ 21.

Studentowi, który nie zaliczył semestru w terminie, stypendium socjalne może zostać przyznane i wypłacone tylko pod warunkiem uzyskania zgody na  na wpis warunkowy lub na powtarzanie semestru/roku studiów.

§ 22.

 1. Wysokość stypendium socjalnego może zostać zróżnicowana w zależności od wysokości uzyskanego dochodu na osobę w rodzinie studenta.
 2. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub w innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Akademii uniemożliwia mu lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.
 3. Student, o którym mowa w ust. 2, może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w Domu Studenta, lub w innym obiekcie.
 4. W celu udokumentowania okoliczności, o których mowa w ust. 2-3 student jest zobowiązany dołączyć do wniosku zaświadczenie z Domu Studenta, umowę najmu lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania studenta, jego małżonka lub dziecka w innym obiekcie.

Rozdział 3

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

§ 23.

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane studentowi z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa się w dziekanacie właściwego wydziału w terminie do 31 października i do 1 marca.

§ 24.

 1. Do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych student dołącza orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zamiast orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dopuszcza się dołączenie do wniosku orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 2. Jeżeli okres, na jaki orzeczono niepełnosprawność upływa przed końcem okresu, na który przyznane zostało stypendium, wypłata stypendium po tym okresie zostaje wstrzymana do czasu dostarczenia przez studenta nowego orzeczenia.
 3. W przypadku niedostarczenia przez studenta nowego orzeczenia w terminie 3 miesięcy od końca okresu, na jaki poprzednio orzeczono niepełnosprawność, niewypłacone jeszcze raty stypendium ulegają przepadkowi.

§ 25.

 1. Wysokość stypendium specjalnego może zostać zróżnicowana w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.
 2. Jeżeli w okresie, na który przyznane zostało stypendium nastąpiła zmiana orzeczonego stopnia niepełnosprawności na wyższy, pozostałe jeszcze do wypłacenia raty stypendium mogą na wniosek studenta ulec zwiększeniu.
 3. Do stypendium specjalnego stosuje się odpowiednio § 21.

Rozdział 4

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

§ 26.

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznaje się na wniosek studenta.
 2. Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się w dziekanacie właściwego wydziału w terminie do 20 października i do 20 lutego.
 3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student danego kierunku i formy studiów oraz poziomu kształcenia, który:
  1) uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen liczoną zgodnie z regulaminem studiów lub

  2)  posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub

  3) uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 4. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:
  1) pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2) drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
 5. Liczba studentów otrzymujących stypendium rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku studiów nie może być większa niż 10 % ogólnej liczby studentów na danym kierunku. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.
 6. Stypendium rektora dla najlepszych studentów student może otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 4. pkt 1).
 7. Jeżeli student studiuje na więcej niż jednej specjalności w ramach tego samego kierunku studiów, a ubiega się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, wówczas bierze się pod uwagę oceny uzyskane przez niego na wszystkich specjalnościach.
 8. Student może otrzymać́ stypendium rektora dla najlepszych studentów niezależnie od stypendium z funduszu stypendialnego wydziału oraz innych stypendiów, chyba że przepisy na podstawie których przyznane zostało stypendium stanowią inaczej.

§ 27.

 1. O stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne może ubiegać się student, który posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne uzyskane w poprzednim roku studiów i zaliczył poprzedni rok studiów w pierwszym terminie.
 2. Za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, za które może być przyznane stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą być uznane w szczególności:
  1) publikacje o charakterze naukowym lub artystycznym;

  2) udział w pracach naukowo-badawczych lub wdrożeniowych;

  3) referaty wygłoszone na konferencjach naukowych;

  4) praktyki, staże naukowe i kursy wykraczające poza program kształcenia;

  5)  uzyskane przez studenta nagrody i wyróżnienia;

  6) czynny udział w konkursach, wystawach, festiwalach naukowych lub artystycznych.
 3. Do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne należy dołączyć zaświadczenia, dyplomy lub certyfikaty potwierdzające konkretne osiągnięcia studenta.

§ 28.

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe może otrzymać student, który w poprzednim roku studiów uzyskał wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zaliczył poprzedni rok studiów w pierwszym terminie.
 2. Do wniosku o stypendium za wyniki sportowe należy dołączyć zaświadczenie z klubu sportowego bądź polskiego związku sportowego lub zaświadczenie kierownika Studium Wychowania Fizycznego.
 3. Za wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym uznaje się:
  1) udział w zawodach finałowych Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata lub w Igrzyskach Olimpijskich, zajęcie 1-6 miejsca w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski (indywidualnie lub drużynowo) lub zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji generalnej zawodów finałowych Akademickich Mistrzostw Polski (indywidualnie lub drużynowo);

  2) udział w zawodach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce (minimum 50 % startów lub czasu gry w sezonie) lub udział w zawodach finałowych Akademickich Mistrzostw Polski (indywidualnie lub drużynowo).

§ 29.

 1. Na podstawie wniosków, o których mowa w § 26 ust. 1 dziekani sporządzają listy rankingowe uszeregowane według:
  1) średniej ocen;

  2) uzyskanych osiągnięć naukowych lub artystycznych;

  3) uzyskanych wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 2. Listy rankingowe, o których mowa w ust. 1, sporządza się nie później niż do dnia 23 października i do 23 lutego.
 3. Listę stypendystów, którym rektor przyznał stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe podaje się do wiadomości w terminie do 27 października i do 27 lutego.
 4. Decyzja rektora o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium jest ostateczna.

§ 30.

 1. Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi:
  1) stypendium za wysoką średnią ocen: od 100 % do 150 % kwoty stypendium socjalnego;

  2) stypendium za osiągnięcia naukowe lub artystyczne: od 100 % do 150 % kwoty stypendium socjalnego;

  3) stypendium za wysokie wyniki sportowe: od 100 % do 150 % kwoty stypendium socjalnego.

§ 31.

 1. Student, który przeniósł się z innej uczelni nabywa prawo do stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie osiągnięć uzyskanych w poprzedniej uczelni.
 2. Student, który po zaliczeniu roku zmienił kierunek studiów może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie ocen uzyskanych na poprzednim kierunku.
 3. Student, który powrócił na studia po urlopie dziekańskim może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie osiągnięć z ostatniego roku akademickiego poprzedzającego urlop.

Rozdział 5
Za
pomogi

§ 32.

 1. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy materialnej i może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Do przyczyn losowych zalicza się w szczególności:
  1) powódź;

  2) pożar;

  3) kradzież;

  4) ciężką chorobę studenta;

  5) ciężką chorobę lub śmierć osoby najbliższej;

  6) utratę pracy;

  7) narodziny dziecka.
 3. Student może ubiegać się o zapomogę w terminie trzech miesięcy od zdarzeń, o których mowa w ust. 2.

§ 33.

 1. Zdarzenia, o których mowa w § 32 ust. 2 powinny zostać udokumentowane przez odpowiednie organy (Policja, Straż Pożarna, PZU, ZOZ, Urząd Pracy, MOPS, GOPS i inne).
 2. W przypadku gdy dokumenty dołączone do wniosku o przyznanie zapomogi są niewystarczające, dziekan wzywa studenta do uzupełniania wniosku w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni.

§ 34.

 1. Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej.
 2. Wysokość zapomogi określa dziekan/wydziałowa komisja stypendialna stosownie do zarządzenia rektora.

§ 35.

 1. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
 2. Gospodarstwo domowe studenta nie może otrzymać zapomogi dwa razy za to samo zdarzenie.
 3. Student przebywający na urlopie dziekańskim może otrzymać zapomogę w wyjątkowym przypadku.