Strona główna » O Uczelni » Władze
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WŁADZE

 Prof. dr hab. Adam Waldemar Koseski
Rektor

Urodził się 12 października 1939 r. w Warszawie. W latach 1958 – 1963 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim; pracę magisterską pt. Postacie żydowskie w twórczości Bolesława Prusa napisał pod kierunkiem prof. Janiny Saloni-Kulczyckiej. Doktoryzował się w 1972 r. na podstawie rozprawy pt. Bułgaria w polityce europejskiej, której promotorem był prof. Jerzy Tomaszewski. Habilitację otrzymał w 1979 r. na podstawie pracy pt. Budowa rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1987 r. W latach 1981 – 1984 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Wiedzy o Partiach w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. W latach 1985 – 1989 był pierwszym zastępcą dyrektora Centrum Studiów Politycznych. W latach 1994 - 2005 kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Współzałożyciel Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, której był pierwszym prorektorem (1994 – 2004); od roku 2004 rektor (w 2009 r. powołany na kolejną kadencję do 2014 r.). Doktor honoris causa Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (2009).
Członek m.in.: Instytutu Słowianoznawstwa PAN (w Radzie Naukowej: 1986 – 1989); Rady Naukowej Centrum Badań Radzieckich UW (1991 – 1993); Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. Jest przewodniczącym Rady Programowej Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. W latach 1969 – 1980 zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Panorama Bułgarska”;w latach 1990 – 1991 redaktor naczelny dwumiesięcznika „Sekrety Historii”. Członek kolegiów redakcyjnych: Artes Liberales; Pułtusk. Studia z dziejów miasta i regionu; Rocznik Nauk Politycznych; Rocznik Mazowiecki; Społeczeństwo i Polityka; Studia Mazowieckie; Polityka i Społeczeństwo. Studies in Politics and Society (rocznik Uniwersytetu Rzeszowskiego) – rada naukowa; Świat Lekarza: medycyna-farmacja-nauka-kultura-prawo-polityka, (dwumiesięcznik) - rada naukowa; Filosofskije i socialnyje probliemy (miesięcznik Uniwersytetu Białoruskiego, Mińsk).
Promotor 21 prac doktorskich, recenzent rozpraw habilitacyjnych i profesorskich.
Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Kawalerskim OOP (1983), bułgarskim Orderem Cyryla i Metodego I stopnia (Złoty; 1976), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000) i Krzyżem Oficerskim (2003), Honorowy Obywatel Pułtuska (2004), Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza” (2009).  Jest tłumaczem z języka bułgarskiego literatury pięknej, naukowej i historycznej.
Publikacje książkowe (wybór): Bułgaria w polityce europejskiej 1944–1948 (Warszawa 1975); Budowa rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. Zarys koncepcji politycznej (wyd. I: Warszawa 1977); Europejskie państwa socjalistyczne 1948-1960. Zarys rozwoju politycznego (Warszawa 1977; współautor); Ludowa Republika Bułgarii. Zarys rozwoju społeczno-politycznego (Warszawa 1980); Bułgaria 1944 – 1948 (Warszawa 1983); Albania. Krótki zarys dziejów (Warszawa 1988); Współautor i redaktor serii dokumentów O Niepodległą i Granice (Warszawa – Pułtusk, 2000 – 2007; 6 tomów); Mazowsze w dobie walk o niepodległość (Warszawa 2001, w: Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość w latach 1794 - 1920); Ziemia Czerwieńska pod okupacją niemiecką czerwiec 1941 - czerwiec 1943 (Warszawa – Pułtusk 2001, Wstęp i opr. nauk.); W bałkańskim tyglu (Pułtusk 2002); Procesy migracji i społeczności polonijne. Problematyka metodologiczno-historiograficzna (Lublin, Pułtusk 2003); Ziemie Wschodnie. Raporty Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj 1943 - 1944 (Warszawa - Pułtusk 2005, współautor); Ziemie Wschodnie. Meldunki tygodniowe Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj kwiecień - lipiec 1944 (Warszawa - Pułtusk - Kielce 2006, współautor); Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie, t.I: Narodziny i rozwój (Pułtusk - Warszawa  2007, współautor i red. nauk.); Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie, t.II: W podzielonej Europie (Pułtusk - Warszawa  2007, współautor i red. nauk.); Nowe kraje Unii Europejskiej (Warszawa 2007); Bałkany – region konfliktów i kontrastów (Warszawa 2008, w: Współczesne Stosunki Międzynarodowe). Autor ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Przetłumaczył 15 książek z bułgarskiej literatury pięknej i naukowej.
Nauczyciele: Jerzy Tomaszewski, Mito Isusow.
Hobby: teatr, literatura piękna, sport (tenis, koszykówka, pływanie).


MD Dr hab. Marian Dygo, prof. AH

Prorektor ds. studenckich

Urodzony 22 stycznia 1951 r. w Pasłęku. Historyk wieków średnich. Absolwent Instytutu Historycznego UW (1975); doktorat - 1983, habilitacja - 1993. Zastępca dyrektora Instytutu Historycznego UW 1993 - 2002. Z Wydziałem Historycznym AH związany od powstania Uczelni w 1994 r. Prodziekan Wydziału Historycznego AH 2006-2008.
Członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej; członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Srednie veka” (Rosja).
Autor bądź współautor m.in. książek: Studia nad początkami władztwa zakonu niemieckiego w Prusach (1226 - 1259) (1992); Atlas historii Polski (2000); Polska wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy (2006); Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo (2008). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.


 Dr Krzysztof Ostrowski
Prorektor ds. zagranicznych
Urodzony 15 kwietnia 1940 r. w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego z roku 1962. Uzyskał tytuł doktora w Polskiej Akademii Nauk w 1969 roku. Zajmuje się organizacją nauki, rozwojem badań społecznych oraz współpracą międzynarodową. Od 1964 roku prowadzi międzynarodowe badania porównawcze nad systemem władzy lokalnej a od 1970 roku uczestniczy w pracach międzynarodowych towarzystw nauk politycznych i socjologii, Międzynarodowej Rady Nauk Społecznych i UNESCO. Zajmuje kolejno stanowiska asystenta i adiunkta w Polskiej Akademii Nauk, docenta Uniwersytetu Warszawskiego, zastępcy dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu oraz zastępcy kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR. W latach 1981-1987 pracuje w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych kierując programem Międzynarodowego Roku Pokoju i Sekcją Badań nad Pokojem. W 1990 jest jednym z założycieli Fundacji im. Kelles-Krauza i jej wiceprezesem do 1993. Od roku 1990 jest koordynatorem badań nad demokracją lokalną w 31 krajach Europy, Ameryki i Azji. Od 1996 jest sekretarzem Rady Edukacji Europejskiej MENiS. W latach 1997-2001 był wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym Komitetu Szkolnictwa Wyższego i Badań Rady Europy. Od roku 2003 przewodniczy grupie roboczej Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego ds. relacji lokalnych i globalnych. W roku 2004 otrzymał doktorat honorowy Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.