| A A A
polski english руссҝий
Kontakty

Media o Akademii

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ 150. rocznica Spadku Meteorytu Pułtusk »
   ▪ Samorząd terytorialny w kształtowaniu...- konferencja (8.06.2018 r.) »
   ▪ Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa... konferencja (12-13.12.2017 r.) »

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym
 
STUDIA PODYPLOMOWE

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 2 semestry

Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -  2 semestry (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne)

Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

- szkołach
- przedszkolach
- gabinetach terapii pedagogicznej
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych
- świetlicach środowiskowych
- placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży

interwencja kryzysowa w rodzinie, oświacie i w pracy z osobami w podeszłym wieku - 2 semestry

Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

- instytucjach opieki społecznej
- placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
- ośrodkach opieki nad osobami w podeszłym wieku
- ośrodkach interwencji kryzysowej

logopedia - 4 semestry (dla absolwentów studiów II stopnia kierunku pedagogika, polonistyka, psychologia, resocjalizacja, pielęgniarstwo, z przygotowaniem pedagogicznym)

Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej - 2 semestry (dla absolwentów specjalności edukacja elementarna)

Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

organizacja i zarządzanie oświatą - 2 semestry

Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

przygotowanie pedagogiczne - 2 semestry

Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

szkolny doradca zawodowy - 3 semestry (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne)

Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

- szkołach
- placówkach oświatowo-wychowawczych
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych
- placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- ochotniczych hufcach pracy

terapia pedagogiczna i arteterapia - 2 semestry (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne)

Przedmioty:

Perspektywy zawodowe:

- szkołach
- przedszkolach
- gabinetach terapii pedagogicznej
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych
- świetlicach środowiskowych
- placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży

wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - 3 semestry (dla osób po posiadających przygotowanie pedagogiczne)

Przedmioty:

Perspektywy zawodowe: