| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
KARTA POBYTU

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu poprzez kalendarz internetowy »sprawdź», w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Spraw Cudzoziemców, przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie, parter, pokój nr 10-11; lub w Delegaturach MUW.

2. Pocztą na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców, Oddział Obsługi Klienta, ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa. 


DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O KARTĘ POBYTU W CELU PODJĘCIA LUB KONTYNUACJI STUDIÓW:

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 


ŚRODKI FINANSOWE

Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. z 2016 r., poz. 285) cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości co najmniej 635 zł - osoba samotna lub 515 zł - osoba przebywająca w Polsce z członkami rodziny pozostającymi na jej utrzymaniu na każdą osobę i na każdy miesiąc pobytu:

  1. przez okres 15 miesięcy lub
  2. przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż określony w pkt 1

- albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

oraz bilet powrotny do kraju zamieszkania lub środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu do kraju zamieszkania w wysokości stanowiącej równowartość biletu:

  1. 200 zł - jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską;
  2. 500 zł - jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1;
  3. 2.500 zł - jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej).

Dokumentami, które mogą potwierdzać możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, są:

  1. czek podróżny;
  2. zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
  3. zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
  5. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Zaświadczenia, o których mowa w pkt 2, 3 i 5, muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

 

OPŁATY:

na konto:

Urząd Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S. A.
60-1030-1508-0000-0005-5001-0038
tytułem „wydanie zezwolenia na pobyt czasowy”

50 zł w momencie odbioru decyzji pozytywnej na konto:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Budżetowo-Księgowe
NBP O/O Warszawa
83-1010-1010-0137-1022-3100-0000
tytułem „wydanie karty pobytu czasowego”

 

INFORMACJE DODATKOWE:

- wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się osobiście, nie póżniej niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP

- dokumenty należy złożyc w języku polskim w oryginałach lub kserokopiach wraz z oryginałami do wglądu

- do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 

Wniosek o kartę pobytu - kliknij