| A A A
polski english руссҝий
Kontakty

Media o Akademii

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ 150. rocznica spadku meteorytu (30.01.2018 r.) »
   ▪ Medal za przybliżanie drogi do gwiazd (24.01.2018 r.) »
   ▪ Samorząd terytorialny w kształtowaniu...- konferencja (8.06.2018 r.) »

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym
 
STUDIA PODYPLOMOWE

 Regulamin studiów podyplomowych
   

Podyplomowe studia kwalifikacyjne: wiedza o społeczeństwie

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Dostosowane są do założeń zreformowanej podstawy programowej. Jako studia podyplomowe kwalifikacyjne uprawniają do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zreformowanego systemu oświaty.

Przedmioty (360 godz.) m. in.: dydaktyka wos – szkoła podstawowa; dydaktyka wos – szkoła ponadpodstawowa; psychologia społeczna; integracja europejska; stosunki międzynarodowe, podstawy demografii.

Praktyka (60 godz.) – 30 godz. szkoła podstawowa; 30 godz. szkoła ponadpodstawowa

Opłata: 3.000 zł (1.000 zł za semestr)

Realizowane w ciągu 3 semestrów, w systemie zaocznym, w toku odbywanych co dwa tygodnie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Większość przedmiotów kończy się zaliczeniem. Z 4 przedmiotów (w tym dydaktyki) przewidziane są zaliczenia na ocenę. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej, ocenianej przez recenzenta i promotora, bez egzaminu dyplomowego.

● zgodne z wymogami zreformowanego systemu oświaty;

● kwalifikacje do nauczania wos w szkołach podstawowych;

● kwalifikacje do nauczania wos w szkołach ponadpodstawowych;

● system zajęć dostosowany do kalendarza pracy szkół;

● ciekawy i wszechstronny program.


STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE (3 SEMESTRY)
  • historia

Studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów studiów drugiego stopnia kierunków humanistycznych posiadających przygotowanie pedagogiczne jak również dla uczestników seminariów doktorskich, którzy nie są absolwentami kierunku historia, przygotowujące do podjęcia pracy badawczej nad dysertacją doktorską.

Przedmioty: dydaktyka przedmiotów historia; epoki historyczne; historia regionalna; ojczysty panteon i ojczyste spory; swojskość i obcość; vademecum studiów historycznych.

Perspektywy zawodowe: nauczyciel historii we wszystkich typach szkół.


STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE (2 SEMESTRY)

  • rekonstrukcje i turystyka historyczna
Studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, a także dla osób zaangażowanych w ruch rekonstrukcyjny oraz w promocję i organizację turystyki.
Przedmioty: antropogeniczne przekształcenie krajobrazu; architektura militarna; historia wojskowa; historia życia codziennego; kostiumologia; prawne aspekty ruchu rekonstrukcyjnego.

Perspektywy zawodowe: działy promocja jednostek samorządowych, instytucje kultury i ochrony dziedzictwa, firmy turystyczne, grupy rekonstrukcji historycznej.