Strona główna » DOKTORATY
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
DOKTORATY

Akademia prowadzi postępowania doktorskie w trybie eksternistycznym w dyscyplinach historia oraz nauki o polityce i administracji. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego oraz wymagana dokumentacja znajdują się w zakładce: doktoraty w trybie eksternistycznym.

SEMINARIA DOKTORSKIE/DOKTORATY W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

Dyrektor Jednostki ds. Doktorantów: dr hab. Radosław Lolo

Biuro: mgr Hanna Żurawińska - Specjalista ds. obsługi doktorantów, tel. (23)6929723; e-mail: doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl; czynne: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-15.00; sobota - niedziela (w terminach zajęć) w godz. 8.00-14.00.

W dniu 19 lutego 2020 r. Biuro będzie nieczynne.

ZMIANOM NIE ULEGAJĄ:
1. Zasady określone w wcześniej zawartych umowach.
2. Wysokość opłat.
3. Numer konta bankowego (zakładka Kwestura).

PROGRAM ZAJĘĆ
 
PLAN ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW SEMINARIÓW DOKTORSKICH oraz DOKTORANTÓW W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM w dyscyplinach: historia oraz nauki o polityce i administracji
 
TERMINARZ SEMINARIÓW DOKTORSKICH w dyscyplinie historia (luty 2020 r.)


SZKOŁA DOKTORSKA

Akademia prowadzi Szkołę Doktorską w dyscyplinach: historia oraz nauki o polityce i administracji.

ORGANY SZKOŁY:Regulamin Szkoły Doktorskiej »»

Zasady i tryb rekrutacji »»

Regulamin świadczeń stypendialnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej
 

Dokumenty do Szkoły Doktorskiej przyjmuje oraz informacji udziela Sekretariat Szkoły.
 Rekrutacja trwa do 20 września.

DOKUMENTY APLIKACYJNE:
 • kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf), (pobierz .docx),
 • życiorys naukowy wraz z opisem zainteresowań naukowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 • zaświadczenie o średniej ocen za okres studiów I i II stopnia/jednolitych magisterskich oraz suplement studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • certyfikat znajomości języka obcego/dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcej,
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe z ostatnich 3 lat, w szczególności kserokopie strony tytułowej potwierdzającą autorstwo publikacji, dyplomów/certyfikatów potwierdzających przyznanie nagród towarzystw naukowych, informacje o aktywności naukowej: pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, odbytych stypendiach i stażach krajowych i zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach, itp. Informacje o aktywności naukowej nie znajdujące potwierdzenia w umieszczonych materiałach nie są uwzględniane przez Komisję Rekrutacyjną przy ocenie kandydata;
 • opis projektu badawczego o objętości 4 - 6 stron znormalizowanego maszynopisu, zawierający:
  - proponowany tytuł (wraz z określeniem obszaru badawczego i dyscypliny lub uzasadnieniem interdyscyplinarności),

  - cel planowanych badań, ze wskazaniem ich oryginalności i aktualności,
   
  - pytania/hipotezy badawcze, ze wskazaniem ich powiązania z badaniami prowadzonymi w Uczelni,

  - stan badań,

  - proponowaną metodologię badań oraz cytowaną literaturę,

  - zakres przewidywanych kwerend badawczych,
 • aktualna fotografia (zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
 • dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej: 200 zł (w przypadku wpłaty na konto AH koniecznie należy wpisać w tytule "opłata kwalifikacyjna Szkoła doktorska"),
 • dowód osobisty (do wglądu).

 


 

Regulamin seminariów doktorskich

 

Regulamin seminariów doktorskich (obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016)

zmiany w Regulaminie seminariów doktorskich

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz zasad komercjalizacji

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej


Zarządzenia Rektora

Zasady pobierania i wysokość opłat za studia i inne usługi edukacyjne

Interpretacja zapisu dotyczącego 50% czesnego - pobierz

Rozliczenie finansowe w przypadku rezygnacji lub skreślenia ze studiów wraz z wnioskiem o rozliczenie finansowe z Kwesturą 

Wysokość opłaty za wznowienie kształcenia